Przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe mają obowiązkowe ubezpieczenie OC, ponadto stworzono im możliwość dokupienia dodatkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OCP przewoźnika. Czy właściciele firm świadczących przewóz drogowy są zainteresowani takim rodzajem zabezpieczenia? Tak, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ponoszenie kosztów nieobowiązkowego ubezpieczenia, ponieważ przenoszą odpowiedzialność za ewentualną szkodę na towarze podczas przewozu na ubezpieczyciela. A to oznacza korzyści w postaci większej ilości zleceń i opinii uczciwego partnera biznesowego.  

Czym dla firmy transportowej jest OCP przewoźnika?

OCP przewoźnika

Każdy właściciel firmy przewozowej jest niezwykle ważny w całym łańcuchu dostaw towarów. To on przejmuje odpowiedzialność za przyjęty od kontrahenta towar aż do czasu jego przekazania odbiorcy. Podczas przewożenia ładunku mogą zaistnieć różne nieprzewidziane sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie towaru, jego utratę, dostarczenie z opóźnieniem.

Zdarzają się niekorzystne warunki atmosferyczne czy na przykład awaria agregatu chłodniczego i zepsucie towaru. Powstają wtedy tak zwane szkody, których pokryciem zajmuje się przewoźnik. Posiadając aktualne ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/, jest on zwolniony od pokrywania strat, całą odpowiedzialność przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe które sprzedało taką polisę. Trzeba oczywiście mieć na uwadze klauzule wykluczające, które ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela. Taka polisa wykupowana jest na 12 miesięcy, po czym musi być odnowiona.

Zabezpieczenie transportu dzięki OCP przewoźnika

Firma powierzająca przewoźnikowi ładunek oczekuje, że będzie on dowieziony w stanie nienaruszonym i w uzgodnionym terminie. Wszelkie odstępstwa skutkują dochodzeniem odszkodowania, ponieważ nie zostały zachowane wszystkie zapisy umowy przewozowej. Właściciel firmy transportowej chcąc uniknąć strat finansowych ma możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/, którym ceduje wypłatę odszkodowania na ubezpieczyciela. Dzięki temu zabezpiecza swoje interesy oraz straty kontrahenta, którego szkoda zostanie naprawiona zgodnie z zapisami polisy.

Gdzie określona jest odpowiedzialność przewozowa firmy wykonującej transport drogowy?

Odpowiedzialność przewoźnika za powierzony towar określa ustawa prawo przewozowe (transport krajowy) a także konwencja CMR (transport międzynarodowy).

Nie posiadając OCP przewoźnika nakłada się na niego przestrzeganie określonych nakazów:

  • Prawidłowe zabezpieczenie przewożonego towaru: odpowiednia temperatura, pasy zabezpieczające.
  • Postój z towarem tylko na parkingu strzeżonym, monitorowanym, dobrze oświetlonym.
  • Przypilnowanie bezpiecznego rozładowania całego ładunku.
  • Przekazanie transportowanego towaru osobie do tego upoważnionej.

Nieprzestrzeganie takich czynników zagrożenia skutkuje finansową odpowiedzialnością właściciela firmy transportowej. Posiadając natomiast OCP przewoźnika z dodatkowymi opcjami, eliminuje się ryzyko ponoszenia dużych kosztów naprawienia szkody.

Korzystna polisa OCP przewoźnika – co powinna zawierać?

Podpisując umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika trzeba zwrócić największą uwagę na wszelkie jej postanowienia i najważniejsze elementy.

To znaczy:

  • Suma gwarancyjna ubezpieczenia – czyli górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Najkorzystniejszą opcją jest jej obowiązywanie dla jednego zdarzenia i niepomniejszanie sumy gwarancyjnej w sytuacji zgłoszenia szkody.
  • Zasady wiąże się z parkowaniem samochodu.
  • Zasięg terytorialny jaki objęty jest polisą OCP przewoźnika.

Zawierając umowę ubezpieczenia bardzo ważne są wyłączenia odpowiedzialności firmy ubezpieczającej. Chodzi o to, że zastrzega ona sobie prawo nie wypłacenia odszkodowania, jeżeli na przykład szkoda powstała w wyniku kataklizmu. Wyłączeniu mogą podlegać także określone towary jak na przykład obrazy, biżuteria, drogi sprzęt elektroniczny. Czasami ubezpieczyciel zgadza się na objęcie ubezpieczeniem cennego ładunku za dodatkową opłatą

Co wpływa na koszt OCP przewoźnika?

Na koszt zakupu OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ wpływa oczywiście wysokość sumy gwarantowanej i historia przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia. Czyli towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględni, ile zgłoszono szkód do danej polisy ubezpieczeniowej, będzie to miało wpływ na podwyższenie lub zmniejszenie składki. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i nie można generalizować wysokości składki na wszystkich przewoźników. Zasadność posiadania aktualnej polisy OCP przewoźnika https://www.odniku.edu.pl/ocp-przewoznika/ jest oczywista, ponieważ nie musi on pokrywać ze swoich środków kosztów naprawienia szkody wynikłej podczas transportu towaru. 

Przedsiębiorcy wykonujący przewóz towarów w ruchu międzynarodowym powinni uwzględnić także transport kabotażowy. To znaczy transport towarów pomiędzy punktami w tych państwach, w których firma transportowa nie posiada zarejestrowanej działalności a jej celem jest ograniczenie pustych przebiegów. Można wprowadzić rozszerzenie ubezpieczenia OCP przewoźnika o usługę tymczasową która jest wykonywana przez pojazd zarejestrowany w innym państwie.