Księgowość to zwykle trudny dla przeciętnego człowieka temat. Tymczasem przedsiębiorcy nie tylko muszą się na tym znać, ale również poprawnie wykonywać określone czynności i zadania związane z kierunkiem ich działalności. Zwykle pomaga im w tym biuro księgowe lub samodzielna księgowa. Istnieje jednak kilka rodzajów księgowości, a każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Jednym z nich jest pełna księgowość. Kogo dotyczy i na czym polega?

Pełna księgowość to jedna z metod ewidencjonowania kosztów i przychodów firmy, a także stanu majątkowego całego przedsiębiorstwa, w tym również niematerialnego i materialnego. Przez to pojęcie należy rozumieć posiadany towar czy wyposażenie firmy, natomiast w majątek finansowy to przede wszystkim środki zgromadzone na kontach i gotówka. Pełna księgowość stanowi najbardziej skomplikowany sposób księgowania sytuacji finansowej firmy. Jednocześnie to system najbardziej precyzyjny i dokładny, który realnie oddaje jej finanse i potencjalne możliwości. W dalszej części artykułu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia tego typu księgowości, podmiotów, których dotyczy i kilka istotnych jej elementów.


Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Przepisy podatkowe dają możliwość prowadzenia różnych rodzajów księgowości i sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym, w tym także odprowadzania podatków. Warto pamiętać, że niektóre formy są obligatoryjne, a inne dowolne. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostosowanie się do tych zasad. W wyborze poszczególnych modeli znaczenie ma wiele czynników, przede wszystkim specyfika i charakterystyka przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach zdarza się tak, że w pewnych okolicznościach możliwa jest jedna forma księgowania. Natomiast na skutek zmiany pewnych zasad konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, czyli nowej formy. Kto zatem ma obowiązek prowadzenia tego rodzaju rozliczeń? W tej grupie znajdują się:

– osoby fizyczne,
– spółki partnerskie,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych.

Dotyczy to jednak wyłącznie podmiotów, których przychód za poprzedni rok wynosi w polskiej walucie co najmniej równowartość 1 200 000 euro. W związku z tym, jeśli przychody firmy nie sięgały takiego pułapu, pełna księgowość nie obowiązuje i można stosować inną formę rozliczenia, bez żadnych problemów. Specjaliści są zgodni, że pełna księgowość jest bardzo skomplikowana i przedsiębiorca, który jest zobowiązany do jej prowadzenia, powinien korzystać z profesjonalnego wsparcia księgowego lub biura rachunkowego. W przeciwnym razie ewentualne błędy mogą się wiązać z poważnymi konsekwencjami.

Sprawdź również:


Co można zyskać prowadząc pełną księgowość?

Pełna księgowość polega na szczegółowym i precyzyjnym rozliczaniu każdej wartości pieniężnej, która związana jest z firmą. W ten sposób informacje na temat działalności firmy dają kompleksowy obraz sytuacji, w jakiej znajduje się aktualnie przedsiębiorstwo. Informacje pochodzą po pierwsze z ewidencji przychodów i kosztów (która jest  jednocześnie szczegółowym zestawieniem wszystkich wpływów do kasy firmy). Po drugie z wydatków poniesionych w określonym okresie rozliczeniowym. Pełna księgowość nakłada także na przedsiębiorcę obowiązek ewidencjonowania majątku i źródeł jego finansowania, która jest dodatkową skarbnicą wiedzy dla przedsiębiorcy. Przede wszystkim jednak dla dużych firm, które mają zdywersyfikowane źródła finansowania.

Wykonywana regularnie inwentaryzacja majątku i zobowiązań umożliwiają obserwację zmian i ich tendencji, a tym samym efektywniejsze reagowanie. Czy zobowiązania podejmowane przez firmę są duże? Czy aktualne kredyty stale rosną, czy są spłacane na bieżąco? Czy wszystkie faktury opłacane są w terminie? Jaki jest majątek przedsiębiorstwa? Wszystkie te informacje mają ogromne znaczenie w prowadzeniu firmy, a także określaniu jej kondycji finansowej i organizacyjnej.


Jakie są elementy pełnej księgowości?

Innym elementem pełnej księgowości są sprawozdania finansowe, które pokazują nie tylko stan faktyczny, ale także ruch finansowy. Odpowiadają między innymi na następujące pytania. Skąd pochodzą środki na finansowanie działalności firmy i jej wyposażenia? Jak zostały zagospodarowane zyski? Jakie firma ma przychód? Które źródło dochodów zabiera najmniej kosztów? Kolejnym elementem pełnej księgowości są karty wynagrodzeń pracowników, które pozwalają rozliczyć wydatki przeznaczone na zatrudnienie kadry. Niniejszy element umożliwia rozliczenie zysków, jakie firma ponosi z tytułu zatrudnionego pracownika, na podstawie porównania kosztów jego utrzymania i osiąganego dzięki jego pracy przychodu.

Jak widać z powyższych rozważań, pełna księgowość obejmuje wiele pojedynczych działań. Każdy ruch finansowy w firmie wymaga precyzyjnego odnotowania z pełnym opisem. Kluczowa jest tutaj systematyczność i dokładność. Włożona praca jest jednak szybko widoczna w postaci rzetelnych źródeł informacji o firmie, które dają możliwość wprowadzania zmian i nowych kierunków rozwoju, a tym samym stałego podnoszenia dochodu firmy.